Comments

no comments

Your name:

Your comment:

Video on this topic

Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra (Thai: ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, RTGS: Yinglak Chinnawat, pronounced [jîŋ.lák tɕʰīn.ná.wát]; born 21 June 1967), nicknamed Pu (Thai:...